نویسنده = پاک سیرت، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-170

فاطمه پاک سیرت