دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

1. بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526187.1000

حسین جعفری؛ نفسیه حاتم پوری


2. بررسی شهادت متکدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526316.1002

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی


3. تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526616.1004

فرزانه مددی زاده؛ میثم تارم


4. جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.527246.1007

امیر قائدی؛ سید عباس جزایری


5. اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.528040.1012

آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده؛ پیمان حکیم زاده خوئی


6. نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530488.1025

علیرضا اسماعیلی


7. بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530514.1026

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


8. حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530943.1031

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری