بررسی شهادت متکدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز دانشکده الهیات بخش علوم قرآن و فقه

10.22034/jaml.2021.526316.1002

چکیده

تبصره2 ماده 1313ق.م مانند مشهور فقهاء، شهادت متکدیانی ، که تکدی گری را حرفه خود قرار داده اند ، نپذیرفته است؛ اما برخی از فقهاء شهادت متکدی که کارش با حرام همراه نیست را پذیرفته اند ، از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ، برمی آید که ، عوامل چندی موجب اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی شده است ، از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در روایات به عدم پذیرش شهادت وی اشاره شده است. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن .(3)- بر فرض حرام نبودن تکدی گری ، چرا شهادت متکدی پذیرفته نیست؟ این امر موجب آن شده که برخی از فقهاء و حقوقدانان ، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (4)- فقدان ضابطه ای که همه موارد «در معرض اتهام بودن شاهد» را شامل شود . شروط «عدالت» و «در مظان اتهام نبودن» موجب عدم پذیرش شهادت متکدی شده است، حال آن که تکدی گری به خودی خود موجب سلب عدالت نمی شود، مگر آن که با کارهای حرامی ، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد. از سویی «در مظان اتهام بودن» در همه جا، موجب عدم پذیرش شهادت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the testimony of the beggar

نویسندگان [English]

  • Morteza rahimi
  • ali mahmoodikakooli
shiraz university
چکیده [English]

Note 2 of Article 1313 of the Civil Code has not accepted the testimony of the beggar with begging as their main job like many other jurists. But some jurists have accepted the testimony of the beggars who do not commit Haram works. This study has performed with descriptive and analytic methodology and the results revealed that there are certain parameters for acceptance or rejection of the testimony of the beggar. These factors are: 1) There are different interpretations of the hadith “The beggar is the one on his palm” and this hadith is the basis of not accepting his testimony. 2) There are discrepancies between the jurists whether begging is Haram or not. 3) If we accept that begging is not Haram, why should not we accept his testimony? This case has caused some jurists and lawyers consider non-begging as an independent condition for justice. 4) Lack of a rule that includes all cases of "being exposed as a witness". The conditions of “justice” and “not being suspected” has led to the rejection of the begging testimony, while begging alone does not deprive justice. Unless it is accompanied with Haram acts like lying, cheating, etc. On the other hand, "being under suspicion" does not lead to the non-acceptance of testimony everywhere

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prophet (PBUH)
  • Testimony
  • beggar
  • beggar on the palm
  • being under suspicion