تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارآموز وکالت و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه _ کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق.

2 الهیات-حقوق و الهیات-شهید باهنر کرمان-کرمان-ایران

10.22034/jaml.2021.526616.1004

چکیده

درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود.نتایج گویای آن است که
1-پیشبینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی‌کننده را تضمین مینماید.2-دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات‌ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adherence to the Press Crimes Tribunal in the opinion of the jury

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Madadi zadeh 1
  • meysam taram 2
1 مرکز وکلای و قوه قضاییه _ دانشگاه شهید باهنر کرمان
2 Theology-Law and Theology-Martyr Bahonar Kerman-Kerman-Iran
چکیده [English]

In Iranian law, the need to form a jury in political and press crimes is enshrined in Article 168 of the Constitution, but there is not much legal literature on the need for compliance or non-compliance of the trial court with this institution. The jury in dealing with judges in press crimes and its place in the legal system of our country to be addressed. The results show that
.1 The anticipation of a jury in terms of constitutional rights can be justified in two ways: a. It enables the participation of the people in the judicial process, especially in political and press crimes that have a public aspect. b. The executive branch guarantees the impartiality of the plaintiff. 2. The court is obliged to comply with the jury's view of innocence because the jury's opinion is based on the principle of innocence. Follow the principle of legality of crimes and punishments. Therefore, if the jury is guilty, the court can acquit on the basis of the legality of the crimes, because it is bound by the law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jury
  • press offenses
  • compliance
  • Constitution
  • Criminal Procedure