جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه حقوق واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران

10.22034/jaml.2021.527246.1007

چکیده

جرم شناسی بالینی یکی از مهمترین نحله های تفکر جرم شناختی در دوران معاصر است. این گرایش فکری نوظهور انقلابی در آموزه ها و تعالیم راجع به مسولیت کیفری بزهکاران به وجود آورد به نحوی که معیارهای متفاوت با گرایش های فکری پیش از خود برای تعیین مسولیت کیفری بزه کاران پیشنهاد نمود. جرم شناسی بالینی با تکیه بر حالت خطرناک سعی می کند عناصر تشکیل دهنده مسولیت کیفری را با جستجو در شخصیت بزهکار تعیین نماید. حالت خطرناک و شخصیت بزهکار از مهمترین مولفه های تشکیل دهنده جرم شناسی بالینی هستند و بر این اساس خطرناکی بزهکار شخصیت خاصی از وی می سازد. این شخصیت مهمترین موضوع راهبردهای تعیین مسولیت کیفری است که به نحوی تحت تاثیر آموزه های جرم شناسی بالینی هستند. در پژوهش حاضر سعی شده است مفهوم و مولفه های جرم شناسی بالینی و نیز تاثیر آموزه های مطرح در این گرایش فکری نو پدید در دانش جرم شناسی بر تعیین مسولیت کیفری بزهکاران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clinical criminology and its place in Iranian criminal law

نویسندگان [English]

  • Amir Ghaedi 1
  • seyed Abbas Jazayeri 2
1 Student
2 Assistant Professor of Law, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Iran
چکیده [English]

Clinical criminology is one of the most important branches of criminological thinking in the contemporary era. This emerging intellectual tendency revolutionized the teachings on criminal liability of criminals by proposing criteria different from those of its predecessors in determining the criminal responsibility of criminals. Relying on the dangerous state, clinical criminology tries to determine the elements of criminal responsibility by searching for the personality of the offender. Dangerous state and personality of the offender are the most important components of clinical criminology, and based on this, the dangerousness of the offender makes him a special personality. This personality is the most important issue in criminal responsibility strategies that are somehow influenced by the teachings of clinical criminology. In the present study, the concept and components of clinical criminology as well as the effect of the teachings in this emerging intellectual trend in criminology on determining the criminal responsibility of offenders have been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminology
  • Clinical criminology
  • dangerous state
  • delinquent personality