حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، گیلان، ایران

10.22034/jaml.2021.530943.1031

چکیده

یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The sentence of emergency premeditated murder with an approach to the state of aggression in jurisprudence and Iranian law

نویسندگان [English]

  • amirreza mahmoudi
  • seyedeh mahshid miri balajorshari
Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Lahijan Branch, Lahijan, Gilan, Iran
چکیده [English]

One of the rules of jurisprudence that is widely used in both civil and criminal matters is the rule of urgency, to the extent that the application of this rule brings the rules of Sharia in accordance with the circumstances and the way for the administration of justice. According to the rules of the Qur'an and Sunnah (Hadith Raaf) and reason, in Islamic jurisprudence, urgency is an obstacle to criminal responsibility and is very important in relation to crimes against individuals. But there has been little discussion about assaults on lives, especially murders. Since there is a brief overview of the urgency of killing Iranian criminal law and in relation to the issue with the provision of Article 167 of the Constitution, we refer to fatwas and authoritative jurisprudential sources, so we have to study the issue jurisprudentially, although the issue In jurisprudence, too, it has been discussed and scrutinized only in the jurisprudential discussions of the jurists and most of the issues are that urgency is not a license for intentional murder, and the reason for this is the existence of the jurisprudential rule of Lataqiya fi al-Dama. However, there is an exception to this rule, each of which requires general conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Murder
  • Premeditated Murder
  • Emergency Premeditated Murder
  • State of Aggression