تاثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزهکار با رویکردی بر قوانین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه یادگار امام تهران

10.22034/jaml.2021.244618

چکیده

جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران با توجه به «شخصیت و سابقه مجرم» از موجبات تخفیف خواهد شد. اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه­کار نمی­رسیم، به همین علت است که مجازات و اعمال کیفر مفید به فایده نیست. سوال اصلی تحقیقمقاله این است کهتأثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزه­کار از منظر قوانین ایران چگونه است؟در راستای پاسخ به فرضیه می­توان گفت که جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران بر نقصان مسئولیت کیفری بزه­کار مؤثر است. جنون، عته و سفه هنگام ارتکاب جرم، رافع تام مسئولیت کیفری بزه­کار است و از مسئولیت کیفری بزه­کار تأثیری بر مسئولیت کیفری بزه­کار ندارد؛ ولی دادگاه اختیار دارد که در مجازات شخص مجنون، معتوه و سفیه تخفیف دهد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و استفاده از کتابخانه و به طریق فیش برداری می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Madness, Ateh and Safa on the Criminal Liability of the Offender with an Approach to Iranian Law

نویسنده [English]

  • Hossein jomepour
Professor of Yadegar Imam University of Tehran
چکیده [English]

Madness, insanity and stupidity before committing a crime will be reduced from the perspective of Iranian law according to the "personality and background of the offender". If we punish the insane, we will never achieve the objective goal of punishment or correction of the offender, which is why punishment and punishment are not useful. The main research question of the article is what is the effect of insanity, insanity and stupidity on the criminal liability of the offender from the perspective of Iranian law? . Madness, insanity and cowardice at the time of committing a crime are the complete abolition of the criminal responsibility of the offender and the criminal responsibility of the offender has no effect on the criminal responsibility of the offender; But the court has the power to reduce the punishment of the insane, the innocent and the idiot. The research method in this article is descriptive-analytical with a comparative approach and using the library and by taking notes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • madness
  • Insanity
  • stupidity
  • Criminal Liability
  • legal documents