نمایه نویسندگان

آ

 • آذرین، زیبا نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 88-71]
 • آزیز، سید محسن نگاهی به گستره فقهی حقوقی تمکین و موارد موجه بودن عدم آن در حقوق ایران و فقه مذاهب خمسه [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 105-124]
 • آقاپور، علی جایگاه نهاد توبه در سقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقاپور، علی جایگاه نهاد توبه درسقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 28-47]
 • آقایی، داود کارکرد صلح و امنیت بین المللی در سایه عوامل تهدیدآفرین در عرصه نظام جهانی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 154-127]
 • آهنگران، محمدرسول تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 86-61]
 • آهنگرنژاد، فائزه بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آهنگرنژاد، فائزه بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 132-107]

ا

 • ابهری، حمید واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]
 • ابو خسمین، الهاشم النفس و علاجها فی القرآن و السنه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 217-195]
 • احمدوند، خلیل اله بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدوند، خلیل اله بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 132-107]
 • احمدیان، زهره مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 51-72]
 • احمدیان، زهره جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 63-73]
 • ادهمی، سعیده قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت از منظر فقه امامیه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 106-87]
 • اسکندری، فرزانه نقد و بررسی مبانی فقهی ماده 808 قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-14]
 • اسماعیلی، علیرضا نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، علیرضا نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 39-63]
 • اصغری، جواد آسیب شناسی حقوق و دستمزد هزینه مترجمین از دیدگاه«حسام الدین مصطفی» [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 25-41]
 • اکبرزاده، رجب قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت از منظر فقه امامیه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 106-87]
 • الشکری، السید موید الإجهاض أحکامه الفقهیة وآثاره [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 179-198]
 • امیری زرگ آباد، سودا ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری زرگ آباد، سودا ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 7-27]
 • امین، سیدعلیرضا بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکام شرعی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 148-129]
 • ایوبی، ستاره واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]

ب

 • باقری اصل، حیدر نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 39-63]
 • بخشی، محسن وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 184-209]
 • بذرپاچ، حمید واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 128-107]
 • برهانی، محسن وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 184-209]
 • بلندنظر، احمد پولشویی [دوره 1، شماره 2، 1399]
 • بهرام، فریده فعالیت‌های اجتماعی زنان از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 73-89]
 • بوخمسین، هاشم أثر حلال الأطعمة وحرامها فی حیاة الانسان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 199-217]
 • بیگی، جمال جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 70-55]

پ

 • پاشا زانوسی، سبحان تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشا زانوسی، سبحان حقوق مرتبط‌ با امور شهری در دیدگاه فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشا زانوسی، سبحان تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 48-63]
 • پاک سیرت، فاطمه دادسرا و دادگاه در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 153-170]
 • پنجه پور، جواد بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 115-143]
 • پورجمال، یعقوب جایگاه نهاد توبه در سقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورجمال، یعقوب جایگاه نهاد توبه درسقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 28-47]
 • پور قهرمانی، بابک جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 70-55]

ت

 • تارم، میثم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تارم، میثم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 113-123]
 • تقی زاده زانوقی، مرتضی نوآوری های ماهوی و شکلی قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 176-190]

ج

 • جزایری، سید عباس ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 41-58]
 • جزایری، سید عباس جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جزایری، سید عباس جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 89-113]
 • جزایری، سید عباس شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 166-149]
 • جعفری، حسین بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، حسین بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 144-167]
 • جمعه پور، دکترحسین تاثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزهکار با رویکردی بر قوانین ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 167-184]
 • جوانمرد، لیلا مطالعه‌ی تطبیقی استنکاف از ایفای تعهدات در قرارداد تجاری بین المللی حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 143-159]
 • جواهری، سید علی کارکرد بنای عقلا در قاعده «علی الید» و بررسی استناد آن قاعده بر ضمان مقبوض به عقد فاسد [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 106-120]

چ

 • چینی ساز، مائده داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 89-106]

ح

 • حاتم پوری، نفسیه بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاتم پوری، نفیسه بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 144-167]
 • حسینی ادیانی، سیدمسلم ارایه روشی برای تعیین بلوغ تکوینی با استناد به اماره نوعی سن در فقه امامیه [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 159-179]
 • حق پناه، محمد علی فلسفه مجازات جَلد در فقه و حقوق بشر [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 121-137]
 • حکیم زاده خوئی، پیمان اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حکیم زاده خوئی، پیمان اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-89]
 • حمید، کامل اوصاف و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل کالا با امعان نظر در حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل از منظر قانون مدنی و قانون تجارت [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 15-30]
 • حیدری، عرفان اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-13]
 • حیدری، عرفان حدود عسر و حرج در پزشکی از منظر فقه اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 20-7]

خ

 • خاتمی، سید جواد واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر و کارکرد آن در خانواده و اجتماع [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 143-162]

د

 • دینی، فاطمه آسیب شناسی حقوق و دستمزد هزینه مترجمین از دیدگاه«حسام الدین مصطفی» [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 25-41]

ر

 • رجب زاده، آرام اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجب زاده، آرام اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-89]
 • رحیم زاده، اصغر کارکرد صلح و امنیت بین المللی در سایه عوامل تهدیدآفرین در عرصه نظام جهانی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 154-127]
 • رحیمی، مرتضی بررسی شهادت متکدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، مرتضی بررسی شهادت متکدی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 123-144]
 • رمضانی، شیرین حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران و همخوانی آن با اسناد بین‌المللی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 48-21]
 • رهبر، رضا واکاوی و تحلیل مبانی ماده 1212 قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 31-50]
 • روحی، الهام بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 73-95]
 • ریاحی، نوربخش اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 59-85]

ز

 • زارع، علی تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 86-61]
 • زارعی، نرجس مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 54-29]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار قاعده‌ی "عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة" در فقه، با رویکردی برنظر امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 7-25]
 • زمانیان، فریبا نقش ابزارهای الکترونیکی در مشارکت مردم بر فرآیند قانونگذاری در ایران و کشورهای دیگر [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 95-115]
 • زمانیان، معصومه ارایه روشی برای تعیین بلوغ تکوینی با استناد به اماره نوعی سن در فقه امامیه [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 159-179]

س

 • ستوده، شهلا اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ستوده، شهلا اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 63-89]
 • سلگی، محمدامین بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلگی، محمدامین بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 19-39]
 • سلیمانی، ایران Happiness in Islamic jurisprudence [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 193-177]
 • سلیمانی، ایران Happiness in Islamic jurisprudence [(مقالات آماده انتشار)]
 • سنجری، غلامعلی جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 63-73]
 • سیفی، بابک مطالعه‌ی تطبیقی استنکاف از ایفای تعهدات در قرارداد تجاری بین المللی حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 143-159]

ش

 • شعبانی، رضا حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-63]
 • شمسی پور، غلامرضا مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 54-29]
 • شهرانی، محمود شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 166-149]

ط

 • طالقان غفاری، مهدی واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]
 • طاهری، سعیده واکاوی فقهی حجاب در مذاهب اسلامی و تأثیر و کارکرد آن در خانواده و اجتماع [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 143-162]

ع

 • عابدینی، احمد بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 115-143]
 • عباس مطر، حسین الإجهاض أحکامه الفقهیة وآثاره [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 179-198]
 • عباسی، داود حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران و همخوانی آن با اسناد بین‌المللی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 48-21]
 • عزیزالهی، حجت تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزالهی، حجت حقوق مرتبط‌ با امور شهری در دیدگاه فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزالهی، حجت تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 48-63]
 • عزیزالهی، حجت واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 128-107]
 • علائی نوین، فروزان واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 125-142]
 • علی الموالی، أحمد عطیة محمد أثر حلال الأطعمة وحرامها فی حیاة الانسان [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 199-217]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل نقد و بررسی مبانی فقهی ماده 808 قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول) [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 1-14]
 • عمانی، مهدی جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 70-55]
 • عیسی طنتاوی، زهرا النفس و علاجها فی القرآن و السنه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 217-195]

غ

 • غفاری، مجتبی نظام حقوقی ثبت املاک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 184-198]
 • غفاری، مجتبی گفتمان اخلاقی مدیران از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 176-155]

ف

ق

 • قائدی، امیر ابعاد مسئولیت‌های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 41-58]
 • قائدی، امیر جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • قائدی، امیر جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 89-113]
 • قدرتی، طیبه اصل اباحه و اصل حلیت در فقه و حقوق ایران [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 7-13]
 • قدرتی، طیبه حدود عسر و حرج در پزشکی از منظر فقه اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 20-7]
 • قلعه شاخانی، سجاد جایگاه و وضعیت نهاد داوری در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 192-167]

ک

 • کاظمی، محسن مطالعه‌ی تطبیقی استنکاف از ایفای تعهدات در قرارداد تجاری بین المللی حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 143-159]
 • کاووسی، سیده زهرا حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 41-63]
 • کاویانی کمنی، امیرمحمد امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 107-132]
 • کریمی، اسماء واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 125-142]
 • کریمی، محمد علی بررسی مبانی فقهی مجازات زندان در اسلام [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 138-152]
 • کلاهی، امیر رحمان حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 87-104]
 • کمیلی پور، علی داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 89-106]
 • کهزادی، فاطمه قاعده‌ی "عدم شرطیة البلوغ فی الاحکام الوضعیة" در فقه، با رویکردی برنظر امام خمینی [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 7-25]
 • کیوانی، نوید رضا امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 107-132]

گ

م

 • متوسل، حامد مقاله مسجد و معماری آن از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 1، شماره 3، 1399، صفحه 90-105]
 • مجاهد، محمدابراهیم بازنگاهی به کیفیت مجازات محاربه با ترجیح قول ترتیب از منظر فقه و حقوق جزای اسلام [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 115-143]
 • مجلسی، فائزه داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 89-106]
 • محمدی بلبان آباد، جبار اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 126-107]
 • محمدی بلبان اباد، فراست پدیدار نگاری لزوم هم آیینی زوجین [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 106-89]
 • محمدی ینگیجه، سعید جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 60-49]
 • محمودی، امیررضا حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی، امیررضا حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 7-19]
 • محمودی، فاطمه بررسی مقارنه‌ای شروط ضمن عقد نکاح [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 163-184]
 • محمودی کاکولی، علی بررسی شهادت متکدی [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمودی کاکولی، علی بررسی شهادت متکدی [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 123-144]
 • مختاری، معصومه تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 86-61]
 • مددی، پیمان نظام حقوقی ثبت املاک [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 184-198]
 • مددی، پیمان گفتمان اخلاقی مدیران از دیدگاه فقه و حقوق [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 176-155]
 • مددی زاده، فرزانه تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مددی زاده، فرزانه تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 113-123]
 • مرادی، زهرا حقوق مرتبط‌ با امور شهری در دیدگاه فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، میثم بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 73-95]
 • مرتضوی مهر، علی جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 60-49]
 • مقیمی، مهدی جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 144-172]
 • ملکوتی هشتجین، سیدحسین ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکوتی هشتجین، سیدحسین ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 7-27]
 • مهربان مقدم، زهرا حقوق فرزندان نامشروع در ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 87-104]
 • موثقی، حسن چالش‌ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا [(مقالات آماده انتشار)]
 • موثقی، حسن تاسیس دیوان بین‌المللی حمایت از حقوق حیوانات: از رویا تا واقعیت [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 64-88]
 • موثقی، حسن چالش‌ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 207-193]
 • میرزاآقایی، مهدی جرایم سازمان یافته در جرم شناسی و حقوق جزای بین الملل با تاکید بر قوانین ایران [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 144-172]
 • میرشکاری، مهتاب بررسی شاخصهای لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایرقوای حاکمه در تحقیقات مقدماتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میری بالاجورشری، سیده مهشید حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • میری بالاجورشری، مهشید حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 5، 1400، صفحه 7-19]

ن

 • ناروقه، نعمت اله نقش ابزارهای الکترونیکی در مشارکت مردم بر فرآیند قانونگذاری در ایران و کشورهای دیگر [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 95-115]
 • نعمتی، احسان واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 28-7]
 • نعیمی، اشکان بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکام شرعی [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 148-129]
 • نفر، زینب نظارت بر مجرمان روانی خطرناک در پرتو ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ چالش‌ها و راهکارها [دوره 3، شماره 9، 1401، صفحه 88-71]
 • نیکو، محدثه نگاهی به گستره فقهی حقوقی تمکین و موارد موجه بودن عدم آن در حقوق ایران و فقه مذاهب خمسه [دوره 1، شماره 4، 1399، صفحه 105-124]

و

 • وزیری، مجید اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه [دوره 2، شماره 7، 1400، صفحه 126-107]
 • وطنی، زهرا نقش ابزارهای الکترونیکی در مشارکت مردم بر فرآیند قانونگذاری در ایران و کشورهای دیگر [دوره 2، شماره 6، 1400، صفحه 95-115]
 • وفایی نیا، امیر حسین امکان توسعه موارد جواز بیع موقوفات از منظر فقه و حقوق [دوره 2، شماره 8، 1400، صفحه 107-132]