دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1399 
6. واکاوی فقهی حقوقی طلاق در خانواده

صفحه 125-142

10.22034/jaml.2021.242835

فروزان علائی نوین؛ اسماء کریمی


9. نظام حقوقی ثبت املاک

صفحه 184-198

10.22034/jaml.2021.242838

مجتبی غفاری؛ پیمان مددی


10. أثر حلال الأطعمة وحرامها فی حیاة الانسان

صفحه 199-217

10.22034/jaml.2021.242892

هاشم بوخمسین؛ أحمد عطیة محمد علی الموالی