دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 1-184 
8. بررسی شهادت متکدی

صفحه 1-13

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی