دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1400، صفحه 7-217 
4. تشکیکی بودن احکام در لوح محفوظ

صفحه 86-61

10.22034/jml.2021.248299

محمدرسول آهنگران؛ علی زارع؛ معصومه مختاری


10. النفس و علاجها فی القرآن و السنه

صفحه 217-195

10.22034/jml.2021.248305

الهاشم ابو خسمین؛ زهرا عیسی طنتاوی