اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پرفسور محمد رسول آهنگران

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

معاون سردبیر

دکتر روح الله افضلی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

afzaligorooh58gmail.com
+989196523692
0000-0002-7274-109X

اعضای هیات تحریریه

پرفسور محمد رسول آهنگران

استاد دانشگاه تهران

ahangaranut.ac.ir

دکتر عادل ساریخانی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام دانشگاه قم

adelsariyahoo.com

دکتر عبدالرضا محمد حسین زاده

دانشیار

dr.a.alizadehjaml.ir
+989196523692

دکتر جواد صالحی

دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران

www.magiran.com/author/profile/446616
javadsalehipnu.ac.ir
+989196523692
0000-0002-7402-1176

دکتر ابوالفضل علیشاهی

دانشیار دانشگاه فرهنگیان تهران

www.magiran.com/author/profile/440101
a.alishahicfu.ac.ir
0000-0001-7205-759X

دکتر عبدالجبار زرگوش نسب

دانشیار دانشگاه ایلام

dr.zargooshnasabjaml.ir

دکتر جلال ایرانمنش

استادیار دانشگاه شهید باهنر

dr.iranmaneshjaml.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر توفیق اسداف

استادیار دانشگاه باکو و هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

dr.t.asadovjaml.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر غلامعلی سنجری

استادیار جامعه المصطفی العالمیه

ghsanjari1351gmail.com

دکتر رجب اکبرزاده

استادیار دانشگاه پیام نور قم

dr.r.akbarzadehjaml.ir

دکتر حسین عندلیب

استاد حوزه و دانشگاه

dr.anbalibjaml.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالله علیزاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران

a.alizadehmou.ir
+989196523692
0000-0002-4418-189X

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر زهرا ساعدی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

dr.z.saedijaml.ir

دکتر مسعود خدیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک

dr.m.khadimijaml.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر طاهر امینی گلستانی

هیئت تحریریه بین المللی

t.aminiiipr.ir
0000000307463297

مشاور علمی

دکتر محمود مهدیزاده

مشاور علمی

dr.m.mehdizadehjaml.ir

دبیر منطقه ای

دکتر سمانه موسی پور

دبیر منطقه ای

alsareyehyahoo.com
0000-0002-5043-9180


- کارشناس دبیرخانه کنفرانس بین المللی دانشگاه خوارزمی 

- پژوهعشگر برتر 

- استاد دانشگاه 

 

 

ویراستار

یدالله رضانژاد

ویراستار

y.rezanejadjaml.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر مجتبی محسنی

هیئت تحریریه مشورتی

dr.m.mohsenijaml.ir

دکتر مهدی بهره مند

هیئت تحریریه مشورتی

dr.m.bahremandjaml.ir

مدیر مسئول

دکتر عبدالله علیزاده

Iran.Qom

a.alizadehmou.ir
+989196523692
0000-0002-4418-189X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسین حاتمی

حقوق مدنی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه استانبول

dergipark.org.tr/tr/pub/@huseyinhatemi
hhatemiticaret.edu.tr
0000-0001-7098-8294

h-index: dergipark.org.tr/tr/pub/@huseyinhatemi  

پرفسورصلاح عبد الحسین مهدی

عضو هیئت علمی دانشگاه کوفه عراق

dr.salahabdulhusseinmahdijaml.ir

پرفسورعلاء نافع

عضو هیئت علمی دانشگاه بصره

dr.alaanafeejaml.ir

نماینده کشور

مقداد حمیدزاده

مدیر نمایندگی فصلنامه در کشور انگلیس

dr.hamidzadehjaml.ir
0000-0002-9037-6946

مدیر اجرایی

دکتر احمد بلندنظر

مدیر اجرایی

dr.a.bolandnazarjaml.ir

تیم اجرایی

شهلا ستوده

تیم اجرایی

sh.sotodehjaml.ir

آرام رجب زاده

تیم اجرایی

a.rajabzadehjaml.ir

نقش اختیاری 1

شهلا ستوده

نماینده فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین در شهر تبریز

dr1.a.alizadehjaml.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر یزن علی (سوریه)

حقوق پژوهشگر المرکز الإسلامی للدراسات الإستراتیجیة

y-alim.iicss.iq
0000-0003-0426-7418

h-index: alefbalib.com/Metadata/688535