نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������������
نقد و بررسی مبانی فقهی ماده 808 قانون مدنی (اختصاص حق شفعه به اموال غیرمنقول)

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-14

10.22034/jaml.2020.241985

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فرزانه اسکندری