نویسنده = شهلا ستوده
نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از محیط زیست دریایی

دوره 3، شماره 12، اسفند 1401

10.22034/jml.2023.702093

پیمان حکیم زاده خوئی؛ شهلا ستوده