نویسنده = ���������������� ��������
جرایم علیه حیثیت در نظام حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 63-73

10.22034/jaml.2021.246511

غلامعلی سنجری؛ زهره احمدیان