نویسنده = �������������� �������� ��������
حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران

دوره 2، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 41-63

10.22034/jaml.2021.246510

رضا شعبانی؛ سیده زهرا کاووسی