نویسنده = ���������� ����������
شعاع شمول جواز صرف زکات برای تألیف قلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/jml.2023.704019

فریبا طائی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جویی


قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت

دوره 3، شماره 12، اسفند 1401

10.22034/jml.2023.702092

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ فریبا طائی