نویسنده = ������ ������������ ������������
النفس و علاجها فی القرآن و السنه

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 217-195

10.22034/jml.2021.248305

الهاشم ابو خسمین؛ زهرا عیسی طنتاوی