نویسنده = �������������� ������
جایگاه نهاد توبه در سقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549985.1124

علی آقاپور؛ یعقوب پورجمال