نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������������
شعاع شمول جواز صرف زکات برای تألیف قلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/jml.2023.704019

فریبا طائی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جویی