کلیدواژه‌ها = فلسفه مجازات‌ها
فلسفه مجازات جَلد در فقه و حقوق بشر

دوره 1، شماره 3، آذر 1399، صفحه 121-137

محمد علی حق پناه