کلیدواژه‌ها = صرفاً فنی
مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 54-29

10.22034/jml.2022.252878

نرجس زارعی؛ غلامرضا شمسی پور