موضوعات = حقوق خصوصی
بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/jml.2023.705620

الهام روحی؛ میثم مرادی


بررسی ماهیت و آثار ایفاء به غیر موضوع متعهدبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.710202

فاطمه رجایی


مسئولیت پذیری دولت در قبال اشتباهات سامانه ثبت اسناد و املاک ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2003559.1275

حمیدرضا مصحفی؛ آیت اله یاری


ارکان مسئولیت مدنی عاملان حادثه در قبال آسیب های وارده بر ماموران آتش نشان با نگاهی به حقوق آمریکا.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2003794.1276

امیررضا مصحفی؛ علی خسروی فارسانی


ویژگی ظهرنویسی و قبض اقباض اسناد تجاری در خصوص مسئولیت تضامنی و عدم مسئولیت انتقال دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2008242.1287

حمیدرضا مصحفی؛ امیررضا مصحفی


تعارض فرزندخواندگی در قوانین کشورها

دوره 7، شماره 16، دی 1402، صفحه 7-21

10.22034/jml.2023.709832

محسن ولایتی؛ معصومه کوچکی


نگرشی بر بحث خاتمه داوری در داوری بین المللی

دوره 7، شماره 16، دی 1402

10.22034/jml.2023.709866

اکبر زارع؛ آرزو تدین؛ علیرضا نوجوان


مبانی شهرسازی در فقه اسلاامی

دوره 6، شماره 15، مهر 1402

10.22034/jml.2023.708079

حمید بذرپاچ؛ حجت عزیزالهی