موضوعات = حقوق خصوصی
واکاوی اذن ولی قهری در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 177-201

10.22034/jml.2022.696789

عبدالجبار زرگوش نسب؛ مژگان محمدی


حقوق اقلیت‌ها از منظر حقوق بشر معاصر و فقه اسلامی

دوره 3، شماره 11، آبان 1401، صفحه 201-221

10.22034/jml.2022.696790

ناصر عزیزی؛ نادیا محمدی زاده


واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 28-7

10.22034/jml.2022.252877

حمید ابهری؛ مهدی طالقان غفاری؛ ستاره ایوبی؛ احسان نعمتی


مبانی شروط سیاسی در مسائل صرفاً فنی حقوق قراردادی

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 54-29

10.22034/jml.2022.252878

نرجس زارعی؛ غلامرضا شمسی پور


جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 70-55

10.22034/jml.2022.252879

مهدی عمانی؛ جمال بیگی؛ بابک پور قهرمانی


ویژگی‌های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی

دوره 3، شماره 10، تیر 1401، صفحه 91-76

10.22034/jml.2022.253318

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری؛ مصطفی عباسی


پدیدار نگاری لزوم هم آیینی زوجین

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 106-89

10.22034/jml.2022.252881

فراست محمدی بلبان اباد


فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

دوره 3، شماره 10، تیر 1401، صفحه 131-116

10.22034/jml.2022.253321

مرتضی رحمانیان؛ ابوالفضل قنبری؛ رویا ایزدی راد


بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکام شرعی

دوره 3، شماره 9، تیر 1401، صفحه 148-129

10.22034/jml.2022.252883

سیدعلیرضا امین؛ اشکان نعیمی


مطالعه جرم شناختی بزهکاری زندانیان

دوره 3، شماره 10، تیر 1401، صفحه 151-132

10.22034/jml.2022.253323

اکبر زارع؛ توحید فرزانه


جایگاه نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی

دوره 3، شماره 10، تیر 1401، صفحه 173-152

10.22034/jml.2022.253324

روح الله افضلی گروه؛ بهمن محمدی


حدود عسر و حرج در پزشکی از منظر فقه اسلامی

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 20-7

10.22034/jml.2021.248296

طیبه قدرتی؛ عرفان حیدری


حقوق غیرمالی زن درحقوق ایران و بین‌الملل

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 48-21

10.22034/jml.2021.248298

داود عباسی؛ شیرین رمضانی


جایگاه عرف در تقنین و تطوّر فقه امامیه

دوره 2، شماره 7، آذر 1400، صفحه 60-49

10.22034/jml.2021.248297

علی مرتضوی مهر؛ سعید محمدی ینگیجه