دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526187.1000

حسین جعفری؛ نفسیه حاتم پوری


بررسی شهادت متکدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526316.1002

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکونی


تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526616.1004

فرزانه مددی زاده؛ میثم تارم


جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.527246.1007

امیر قائدی؛ سید عباس جزایری


اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.528040.1012

آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده؛ پیمان حکیم زاده خوئی


نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530488.1025

علیرضا اسماعیلی


بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530514.1026

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530943.1031

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری


Happiness in Islamic jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22034/jml.2021.545022.1075

ایران سلیمانی


ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.550339.1128

سودا امیری زرگ آباد؛ سیدحسین ملکوتی هشتجین


بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549922.1123

خلیل اله احمدوند؛ فائزه آهنگرنژاد


جایگاه نهاد توبه در سقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549985.1124

علی آقاپور؛ یعقوب پورجمال


تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549654.1118

سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ حجت عزیزالهی؛ سبحان پاشا زانوسی


چالش‌ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549453.1115

حسن موثقی


حقوق مرتبط‌ با امور شهری در دیدگاه فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549438.1114

حجت عزیزالهی؛ زهرا مرادی؛ سبحان پاشا زانوسی


بررسی شاخصهای لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایرقوای حاکمه در تحقیقات مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22034/jml.2022.553786.1155

مهتاب میرشکاری


پوزیتیویسم حقوقی در گفتگوی میان جان آستین و هارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/jml.2022.560580.1189

جعفر سلمان زاده؛ علی عبداله پور


شعاع شمول جواز صرف زکات برای تألیف قلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/jml.2023.704019

فریبا طائی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جویی


بررسی فقهی و حقوقی حفظ محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/jml.2022.557462.1179

ایران سلیمانی


بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/jml.2023.705620

الهام روحی؛ میثم مرادی


تردید و ابهام در گستره ولایت قهری در نکاح صغار از منظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jml.2023.1989503.1236

محمد نیازی


بررسی ماهیت و آثار ایفاء به غیر موضوع متعهدبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.710202

فاطمه رجایی


بایسته های فقه عمران و شهرسازی با درنگی در اندیشه های آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2019193.1334

ناصر صفائیان حمزه کلائی؛ علی محمدیان


قواعد فقهی ناظر به تأمین سلامت نیروی انسانی براساس آموزه های اقتصادی شریعت؛ با تأکید بر مبانی قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2020402.1339

ملیحه آشنا؛ علی محمدیان


امکان‌سنجی ضرورت تصویب کنوانسیون بین‌المللی مقابله با ارتکاب جرایم تروریستی علیه محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2019841.1338

علیرضا شکربیگی؛ پیمان نمامیان


واکاوی خودکشی در حقوق ایران با جستاری به حقوق برخی کشورها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.1988533.1230

رضا عسگری؛ محمد جواد حیدری


مقاله ترویجی

مسئولیت پذیری دولت در قبال اشتباهات سامانه ثبت اسناد و املاک ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2003559.1275

حمیدرضا مصحفی؛ آیت اله یاری


ارکان مسئولیت مدنی عاملان حادثه در قبال آسیب های وارده بر ماموران آتش نشان با نگاهی به حقوق آمریکا.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2003794.1276

امیررضا مصحفی؛ علی خسروی فارسانی


مقاله پژوهشی

ویژگی ظهرنویسی و قبض اقباض اسناد تجاری در خصوص مسئولیت تضامنی و عدم مسئولیت انتقال دهنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2008242.1287

حمیدرضا مصحفی؛ امیررضا مصحفی


داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jml.2022.525933.1096

علی کمیلی پور؛ مائده چینی ساز؛ فائزه مجلسی


ارایه روشی به منظور تعیین بلوغ تکوینی با استناد به اماره نوعی سن در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22034/jaml.2021.527577.1009

معصومه زمانیان؛ سیدمسلم حسینی ادیانی


تحلیل جرایم بازرگانی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2016382.1322

حمیدرضا حاجی زاده


مبانی و معیارهای حاکم بر جرم انگاری جرایم نوپدید در شبکه های اجتماعی با چشم انداز مدیریت پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jml.2023.2002489.1266

امین امیریان فارسانی؛ سمیه احمد زاده


استعمال سامانه‌های نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران با نگاهی به کشور انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/jml.2024.2022788.1346

علیرضا شکربیگی؛ مهدی حریری


واکاوی مماثلت در اجرای قصاص نفس از منظر فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22034/jml.2024.546539.1098

وحید نکونام


اهتمام به اقشار آسیب پذیر در تأمین مسکن؛ مبتنی بر دو قاعده کرامت و عدالت با رویکردی به اندیشه های امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22034/jml.2024.2024336.1352

ناصر صفائیان حمزه کلائی؛ علی محمدیان


مقاله ترویجی

بازدارندگی ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از ادای دین ( کاوشی در فقه و حقوق موضوعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22034/jml.2024.2012398.1302

عادل ساریخانی؛ علی نبی


مقاله پژوهشی

قدرت اثباتی شهادت و امکان‌سنجی تعارض آن با یکدیگر در حقوق افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jml.2024.2021278.1341

عبدالخالق شفق


حقوق فرزند و فرزندآوری در اسلام؛ بررسی و تطبیق آن در اسناد و قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/jml.2024.2022333.1344

مصطفی ملکی؛ محمد بامیر


سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jml.2024.2026893.1366

مرتضی محمدی؛ بهروز جوانمرد؛ زهرا درافشان طباطبائی


حقوق و وظایف مسلمین و غیر مسلمین در شهرهای یکدیگر از منظر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/jml.2022.548020.1108

حجت عزیزالهی؛ حمید بذرپاچ


مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/jml.2024.549965.1122

حجت عزیزالهی؛ حمید بذرپاچ


نگاهی نو بر توریه واهمیت آن در سیستم قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1403

10.22034/jml.2024.2023645.1349

حمید بذرپاچ؛ سارا مددی


تاثیرشبکه سازی گفتمان فاطمی(سلام الله علیها) بر عرصه مقاومت جهانی-حقوق زنان و کودکان غزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/jml.2024.2024732.1353

سیده سمیه خاتمی؛ سید جواد خاتمی؛ سید مرتضی خاتمی