دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا در قبال مجازات اعدام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526187.1000

حسین جعفری؛ نفسیه حاتم پوری


بررسی شهادت متکدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526316.1002

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکونی


تبعیت دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی از نظر هیئت منصفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.526616.1004

فرزانه مددی زاده؛ میثم تارم


جرم شناسی بالینی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.527246.1007

امیر قائدی؛ سید عباس جزایری


اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.528040.1012

آرام رجب زاده؛ شهلا ستوده؛ پیمان حکیم زاده خوئی


نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530488.1025

علیرضا اسماعیلی


بررسی فقهی قاعده‌ی ارشاد جاهل و نقش آن در تربیت فرزند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530514.1026

محمدامین سلگی؛ محمد حسن گلی شیردار


حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/jaml.2021.530943.1031

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری


Happiness in Islamic jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22034/jml.2021.545022.1075

ایران سلیمانی


ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.550339.1128

سودا امیری زرگ آباد؛ سیدحسین ملکوتی هشتجین


بررسی فقهی اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549922.1123

خلیل اله احمدوند؛ فائزه آهنگرنژاد


جایگاه نهاد توبه در سقوط مجازات حد از منظر فقه و قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549985.1124

علی آقاپور؛ یعقوب پورجمال


تبیین قواعد فقهی مرتبط شهر سازی و شهر نشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549654.1118

سید ابوذر فلسفی زاده حقیقی؛ حجت عزیزالهی؛ سبحان پاشا زانوسی


چالش‌ها و موانع تحقق دموکراسی در قاره آفریقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549453.1115

حسن موثقی


حقوق مرتبط‌ با امور شهری در دیدگاه فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/jml.2022.549438.1114

حجت عزیزالهی؛ زهرا مرادی؛ سبحان پاشا زانوسی


بررسی شاخصهای لازم برای تعامل ضابطان دادگستری با سایرقوای حاکمه در تحقیقات مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1401

10.22034/jml.2022.553786.1155

مهتاب میرشکاری


پوزیتیویسم حقوقی در گفتگوی میان جان آستین و هارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22034/jml.2022.560580.1189

جعفر سلمان زاده؛ علی عبداله پور


سلطه مالکان انسان بر بدن خود و نقش اذن اولیاء میت در اهدای عضو-بازنگری شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

10.22034/jml.2023.1982834.1213

محمد علی رضا زاده


شعاع شمول جواز صرف زکات برای تألیف قلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

10.22034/jml.2023.704019

فریبا طائی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جویی


بررسی فقهی و حقوقی حفظ محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22034/jml.2022.557462.1179

ایران سلیمانی


بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1402

10.22034/jml.2023.705620

الهام روحی؛ میثم مرادی


تردید و ابهام در گستره ولایت قهری در نکاح صغار از منظر فقهی و حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jml.2023.1989503.1236

محمد نیازی