دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 1-210 
بررسی شهادت متکدی

صفحه 123-144

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکونی