داوران

پرفسور محمد رسول آهنگران 

پرفسور عادل ساریخانی 

پرفسور محمد حسن گلی شیردار 

دکتر روح الله افضلی

دکتر مسعود خدیمی

دکتر ابوالفضل علیشاهی

دکتر مرتضی رحیمی  

دکتر جواد صالحی

دکتر عبدالرضا حسین زاده 

دکتر عبدالله علیزاده 

دکتر غلامعلی سنجری 

دکتر مصطفی عباسی 

خانم دکتر شهلا ستوده 

خانم دکتر آرام رجب زاده 

دکتر سید مهدی حسینی 

دکتر یزن علی 

دکتر احمد الشکری 

دکتر سید  موید عباس

دکتر رجب اکبرزاده 

دکتر مهدی بهره مند 

دکتر فاطمه سیفی

دکتر فاطمه علم الهدی 

دکتر حسین نیکزاد 

دکتر پیمان حکیم زاده خوئی 
دکتر حسن خانی