اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و الهیات، دانشکاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

10.22034/jaml.2021.528040.1012

چکیده

بدون شک، در جهان امروز یکی از شاخص‌های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه‌های گوناگون است و از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر، مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده و ورود حقوق زنان به عرصه بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان‌های بین المللی فعال در حوضه حقوق بشر شده است. مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی، مبارزه‌ای تازه است. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای مهم جهت اعتلای حقوق بشری زنان می باشد حال آنکه به سبب وجود برخی تعارض ها با شرع مقدس اسلام، دولت ایران این کنوانسیون مهم را تصویب نکرده است. ضروری است که دولت در زمینه پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و کنوانسیون بین‌المللی امحای هرگونه تبعیض علیه زنان، زمینه‌های لازم را هرچه سریع تر فراهم کند و برای رفع قوانین باقیمانده تبعیض آمیز نسبت به زنان مقرراتی تدوین کند که اصلاح قوانین و فرهنگ از یک سو و آموزش زنان و مردان از سوی دیگر بسیار مهم می نماید. لکن به جهت بررسی راهکار های اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان نگارندگان نوشتار حاضر سعی دارند بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و مستند به منابع معتبر و تفاسیر اسناد و رویه‌های حقوق بین الملل موضوع مورد بحث را بررسی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promoting the human rights status of women by emphasizing the Iranian legal system

نویسندگان [English]

  • aram rajabzadeh 1
  • Shahla Sotode 2
  • Peyman Hakimzade khoei 2
1 Department of International law, Faculty of Law, Political Science and Theology, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
2 Islamic azad University tabriz branch
چکیده [English]

Undoubtedly, in today's world, one of the important indicators of human development is the presence of women and the way they play their role in various fields, and on the other hand, in the era of globalization, the interests and rights of individuals even within their own territory International considerations are tied. This has led to the issue of women's rights in international relations, and the entry of women's rights into the international arena has led to the formation of ups and downs of relations between countries and international organizations active in the field of human rights. The struggle for the observance of women's human rights by the international movement is a new struggle The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women is an important achievement for the promotion of women's human rights, but due to some conflicts with the holy Sharia of Islam, the Iranian government has not ratified this important convention. It is essential that the government adhere to the International Convention against Torture and the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and provide for the elimination of remaining discriminatory laws against women. On the other hand, the education of women and men is very important. to examine strategies to enhance the human rights status of women, the authors of the present article try to examine the issue under discussion based on descriptive-analytical method and documented by reliable sources and interpretations of documents and procedures of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • women's rights
  • Equality
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
  • Iranian Legal System