نقش وکیل در تقلیل دعاوی و حل و فصل مسالمت آمیز به طریق داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکاه تبریز، تبریز، ایران. مدیر حقوقی و مدرس سابق دانشگاه پیام نور

10.22034/jaml.2021.530488.1025

چکیده

عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده‌های محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی وبهره گیری ازنظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پرونده ها ودعاوی تاثیر خواهدگذاشت. بنابراین، راهکارهای مختلفی برای کاهش تورم دعاوی نظیر توجه به نقش وکیل دادگستری در کاهش دعاوی و حل و فصل دعاوی به صورت دوستانه مطرح است. سؤال اصلی این است که نقش وکیل در کاهش پرونده‌های دادگستری چیست. یافته های این تحقیق در ریشه‌یابی تورم دعاوی در ایران و راهکارهای محلی و منطقه‌ای مربوط به آن نشان می دهد که وکیل نقش مهمی در کاهش و افزایش پرونده های دادگستری دارد، به طوری که وجود وکیل موجب کاهش و نبود او موجب افزایش پرونده های دادگستری است. از این رو، تحقیق حاضر به عنوان راهکار کاهش تورم دعاوی پیشنهاد داده است که حضور وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری اجباری شود و در کنار آن، وکیل خانواده طراحی گردد و نیز جایگاه وکیل در جامعه ارتقا یابد و حرفه وکالت تخصصی شود که مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای نگارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the lawyer in reducing litigation and settling peacefully through arbitration

نویسنده [English]

  • alireza esmaili
private law group, Tabriz university, Tabriz, Iran. Legal Director and former lecturer at payamnoor university
چکیده [English]

Numerous factors such as the role of the judicial structure, the role of the case law, the role of the trial judge, the role of judicial staff and judicial officers are effective in increasing or decreasing the daily litigation and the volume of court cases and litigation. One of the causes of litigation is the lack of a lawyer in litigation, and in case of consultation with a lawyer before taking any legal action and using the expert opinions of a lawyer will reduce the input of cases and lawsuits. Therefore, there are various solutions to reduce the inflation of lawsuits, such as paying attention to the role of the lawyer in reducing lawsuits and resolving lawsuits amicably. The main question is what is the role of the lawyer in reducing the number of court cases. Findings of this study in rooting out the inflation of lawsuits in Iran and related local and regional strategies show that the lawyer has an important role in reducing and increasing judicial cases, so that the presence of a lawyer reduces and increases his case increases judicial cases. Therefore, the present study, as a way to reduce the inflation of lawsuits, has suggested that the presence of a lawyer in legal and criminal cases should be mandatory, and in addition, a family lawyer should be designed and the position of a lawyer in society should be promoted. The present has been written by descriptive-analytical method and library study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lawyer
  • court
  • inflation
  • lawsuits
  • friendly