نویسنده = علی محمودی کاکولی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شهادت متکدی

دوره 2، شماره 5، بهار 1400، صفحه 123-144

10.22034/jaml.2021.244695

مرتضی رحیمی؛ علی محمودی کاکولی