وضعیت فقهی و حقوقی پدیده ترانس سکسوالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

2 دانش آموخته ارشد حقوق خصوصی،قاضی دادگستری استان قم

10.22034/jaml.2021.244697

چکیده

هرگونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنسیت فرد به وجود آید و وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت سابق او، دارای تفاوت و گوناگونی شود، تغییر جنسیت اطلاق می‌‌شود و به تعبیر دیگر اختلال در هویت جنسی است. امروزه نسبتاً به راحتی مجوز تغییر جنسیت صادر می‌‌شود بدون آن که زیر ساختارهای آن مهیا و موارد مورد لزوم فراهم گردند و در کشور ایران نیز قانونی می‌‌باشد. تغییر جنسیت نه تنها به لحاظ پزشکی بلکه از نظر فقهی و حقوقی بسیار مورد اهمیت است و مسائل جواز یا عدم جواز آن و یا قانونی بودن و مشروعیت آن بسیار مهم می‌‌نماید چراکه تغییر جنسیت بر عقد نکاح، مهریه، نفقه زوجه و فرزندان، ولایت، سرپرستی و حضانت کودکان، عناوین و نسبت‌های خانوادگی و ارث تاثیر گذار است. لذا سوال اصلی در مقاله حاضر این است که پدیده تغییر جنسیت دارای چه وضعیت فقهی و حقوقی می‌باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری منابع سعی شده است مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and legal status of the phenomenon of transsexualism

نویسندگان [English]

  • Mohsen Borhani 1
  • Mohsen Bakhshi 2
1 Assistant Professor, Department of Law and Political Science, University of Tehran, Iran
2 Graduate of Private Law, Judge of Qom Province
چکیده [English]

Any change, correction or change that occurs in a person's gender and his current status in terms of being a woman or a man with his previous state, is different and is called gender reassignment and in other words is a disorder in sexual identity. Today, it is relatively easy to issue a gender reassignment permit without providing its infrastructure and necessary items, and it is legal in Iran. Gender reassignment is very important not only medically but also from a jurisprudential and legal point of view, and the issues of its permission or not, or its legality and legitimacy are very important, because gender reassignment depends on marriage, dowry, alimony of wife and children, province, Guardianship and custody of children, family titles and relationships, and inheritance are influential. Therefore, the main question in the present article is what is the jurisprudential and legal status of the phenomenon of gender reassignment, which has been tried to be discussed by descriptive-analytical method, library study and collection of resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Reassignment
  • recognition
  • Legitimacy
  • Illegality