دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1400، صفحه 7-193