ارزش فقه در دل تجلیگاه الهی و سیر و سلوک ازنگاه سنایی و عطار

نوع مقاله : مقاله ترویجی

چکیده

< p dir="RTL">دل به عنوان بُعداصیل وجود انسان وهسته مرکزی درونیات او ، ازجهات گوناگون موردتوجه بزرگان علم و ادب فارسی قرارگرفته است.دل مرکز تجلیات الهی وهسته عواطف واحساسات اشرف مخلوقات است. غم وشادی های مقدسی که  وجود انسان را احاطه کرده ازهمین دل برمی خیزد .درمصحف پیامبرهم باآیات مبرهن براین مهم تأکیدداردوباتوجه به این شواهد،عرفای بزرگ ، سنایی وعطارکه از چهره های درخشان ادب فارسی به شمار می آیند درباره پدیده دل از دیدگاه  قرآنی مباحثی مهم درپهنة ادب فارسی مطرح نموده اند ، که چراغ جویندگان مسیرعرفان است . دراین جستاربه دیدگاه های مشترک این دوعارف برجسته پرداخته شده است . درنظراین عارفان دل تماشاگه اسرار الهی وخاستگاه غم وشادی های متعالی ومرکز مکاشفات عرفانی می باشد .که دراین پژوهش به روش تحلیلی - تطبیقی به کشف دریافت هایی ازتجلی غم وشادی های متفاوت به عنوان پلی برای رسیدن به تعالی وتکامل روح انسانی ازشاهراه دل پرداخته است،که فلسفة ریاضت نفس وتزکیه روح، پاکیزگی دل وجان از تجلی غم ها وشادی ها نمود می یابد.
< p dir="RTL"> 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The value of jurisprudence in the heart of the divine manifestation and the journey from the point of view of Sanai and Attar

چکیده [English]

< p >The heart, as the original dimension of human existence and the central core of his inner being, has been considered by the great men of Persian science and literature in various ways. The heart is the center of divine manifestations and the core of Ashraf''s emotions and feelings. The sorrows and holy joys that surround human existence arise from this heart. In the Mushaf of the Prophet, too, with obvious verses, it is important to emphasize the importance of these evidences. Persian literature has suggested that the light of seekers is the path of mysticism. In this research, the common views of these two prominent mystics are discussed. According to these mystics, the heart is the spectator of divine secrets, the source of transcendent sorrows and joys, and the center of mystical revelations. The philosophy of austerity and purification of the soul is manifested in the purity of the heart and soul from the manifestation of sorrows and joys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanai
  • Attar
  • heart
  • sorrow and happiness
  • verses and narrations