درباره نشریه

فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین به صورت فصلنامه ای و هر فصل چاپ می گردد. این فصلنامه دارای مجوز علمی  به شماره ثبت ۸۶۲۳۶ می باشد.

این فصلنامه از مقالات اساتید و پژوهشگران در زمینه های فقهی و حقوقی استقبال می نماید.

کلیه مقالاتی که به این فصلنامه ارسال می گردد در جلسه هیات تحریریه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط اولیه جهت داوری برای داوران ارسال می گردد.

پروسه داوری به این شکل است که ابتدا مقاله توسط ۲ داور مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت نظر مساعد منوط به اصلاح برای اصلاح مجدداً به نویسنده ارسال می گردد.

نویسنده ملزم است دقیقا طبق نظر داوران مقاله خود را اصلاح نموده و ارسال نماید. سپس مقاله اصلاح شده برای داور نهایی ارسال می گردد که معمولاً یکی از همان دو داور اولیه می باشد.

پس از نظر مساعد یا نامساعد داور نهایی مقاله مجدداً در جلسه هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم گیری‌های نهایی انجام شده و وضعیت مقاله تعیین تکلیف می شود.

در انتها اگر نویسنده نامه پذیرش بخواهد در صورت تایید مقاله جهت چاپ نامه پذیرشی برای نویسنده ارسال می گردد بدون تاریخ چاپ. به دلیل اینکه حق نویسنده هایی که قبلا مقاله آنها تایید شده ضایع نگردد و مقالات طبق نوبت چاپ شود در نامه پذیرش تاریخ چاپ قید نمی گردد.