کمیته بین المللی اخلاق نشر

بیانیه حق نشر

فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با .دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب سایت فصلنامه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد

نویسندگان باید گواهی دهند که نسخه اصلی و هیچ محتوای مشابه دیگری در هیچ جایی و هیچ زبان دیگری ارسال و یا برای چاپ در نظر گرفته نشده است. نویسندگان مسئول پاسخگوی صحت و سقم کل کار، از ابتدا تا زمان چاپ مقاله می باشد.

نامه همراه مقاله شامل فرم تعهدنامه و کپی رایت باید همراه با مقاله ارسال گردد. این نامه می بایست توسط تمامی نویسندگان مطالعه و امضا شود. در مواقعی که یک نویسنده از فهرست نویسندگان اضافه و یا حذف می‌گردد، توافق نگاشته شده که به امضای نویسنده مسئول رسیده بایستی به دفتر فصلنامه ارسال گردد. منابع حمایت کننده مالی پروژه باید مورد قدردانی واقع گردند.

اگر مطالعه انسانی باشد، نویسندگان باید اظهار نمایند که مطالعه توسط کمیته اخلاق تصویب شده است و فرم های رضایت نامه از افراد شرکت کننده گرفته شده است. شایان ذکر است بیان جمله‌ای مبنی بر پایبند بودن محققین به اصول بیانیه هلسینکی در تمام دوره پژوهش ضروری می باشد. تمام مجوزهای مربوطه برای ذکر مستندات، تصاویر و جداول سایر محققین بایستی ارائه گردد.

فصل‌نامه فقه و حقوق نوین پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل دیتاسازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقالات پذیرفته شده به‌صورت الکترونیک منتشر می‌شوند.

 حق چاپ

فصلنامه مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این فصل‌نامه به صورت آزاد در وب سایت فصل‌نامه برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می باشد.

اسامی، آدرس، ایمیل و سایر اطلاعات مخاطبین فصل‌نامه اعم از خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران در وب سایت فصل‌نامه، به طور انحصاری برای اهداف این فصل‌نامه استفاده خواهند شد و برای هیچ منظور دیگری در دسترس نخواهند بود. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند. مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می‌باشد.