حقوق و اخلاق محیط زیست از دیدگاه نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بر‏ پایه‌‏ آموزه‏های‏ دینی‏ اسلام،‏ اخلاق‏ یکی‏ از‏ ارکان‏ اصلی‏ شکل‌گیری‏ هویت‏ جوامع‏ بشری‏ است‏ که‏ کیفیت‏ زندگی‏ فردی‏ و‏ اجتماعی‏ امروز‏ و‏ فردای‏ انسان‏ها‏ را‏ تحت‏ تأثیر‏ قرار‏ می‌دهد‏ و‏ کمیت‏ و‏ کیفیت،‏ صلاح‏ و‏ فساد،‏ بودونبود‏ آن‏ تأثیر‏ مستقیمی‏ بر‏ زندگانی‏ سعادتمندانه‏ و‏ شقاوتمندانه‏ دنیوی‏ و‏ اخروی‏ انسان‏ها‏ دارد. اولین‏ نمودی‏ که‏ از‏ زندگی فردی و اجتماعی انسان‏ نمایان می‌شود‏ اخلاق‏ است و هر‏ فرد و جامعه نسبت‏ به‏ میزان‏ ظهور‏ ارزش‏های‏ اخلاقی‏ در‏ افکار،‏ گفتار‏ و‏ رفتار آن‏ ارزیابی‏ می‏گردد‏، ازاین‌روتلاش‏ بر‏ این‏ شده‏ تا‏ با‏ بهره‏گیری‏ از‏ کلام‏ امیرالمؤمنین‏ علی‏ بن‏ ابی‌طالب و‏ بازبینی‏ مجدداً‏ انجام‌گرفته،‏ جایگاه‏ اخلاق‏ در‏ سبک‏ زندگی‏ اسلامی‏ را‏ در‏ کتاب‏ گران‌سنگ‏ نهج‏البلاغه‏ مورد‏ مطالعه‏ قرار‏ داده‏ تا‏ درنهایت‏ یک‏ الگوی کاربردی،‏ از‏ یک‏ سبک‏ زندگی‏ اسلامی‏ مبتنی‏ بر‏ اخلاق،‏ معرفی‏ گردد. لذا این تحقیق درصدد آن است که پس از تبیین چیستی اخلاق و چیستی سبک زندگی و تبیین مفهوم آن، به مساله اخلاق و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی از منظر نهج‌البلاغه بپردازد. در الگوی اخلاقی نهج‌البلاغه که ناظر بر سبک زندگی است نوع نگرش‌ها، باورها در رفتار، کنش‌های افراد و جهت‌گیری‌ها نسبت به زندگی نقش دارند. در این نگرش اصول اخلاقی حاکم بر سبک زندگی مبتنی بر ایمان و عمل صالح است که هر نوع بهره‌مندی از مظاهر طبیعت و جلوه‌های مادی بر اساس آن توصیف می‌شود. در تغییر الگو و سبک زندگی فعلی مؤثر بوده و ضمن اینکه کتاب‏ نهج‏البلاغه‏ به‌عنوان‏ منبع‏ غنی‏ برای‏ سبک‏ زندگی‏ اسلامی است می‌توان گفت نقش‏ برجسته‏ اخلاق‏ در‏ اصلاح‏ سبک‏ زندگی اسلامی وجه تمایز آن را با سایر سبک‌های زندگی نمایان می‌سازد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental law and ethics from the perspective of Nahj al-Balaghah

چکیده [English]

According to the religious teachings of Islam, ethics is one of the main pillars of the formation of the identity of human societies, which is the quality of individual and social life today and tomorrow. It affects human beings and its quantity and quality, goodness and corruption, and its absence have a direct impact on a happy and cruel worldly life. And the hereafter has human beings. The first manifestation of human individual and social life is morality, and each individual and society to the extent of the emergence of moral values ​​in thought, speech and Its behavior is evaluated, so it has been tried to take advantage of the words of the Commander of the Faithful Ali ibn Abi Talib and re-examine the status of ethics. Studied the Islamic way of life in the precious book of Nahj al-Balagheh, and finally a practical model, based on an Islamic way of life Introduce ethics. Therefore, this study seeks to address the issue of ethics and its impact on the Islamic lifestyle from the perspective of Nahj al-Balaghah, after explaining what is ethics and what is lifestyle and explaining its meaning. In the moral model of Nahj al-Balaghah, which observes the lifestyle, the type of attitudes, beliefs in behavior, actions of individuals and orientations towards life play a role. In this view, the moral principles governing the lifestyle are based on faith and righteous deeds, on the basis of which any enjoyment of the manifestations of nature and material manifestations is described. It has been effective in changing the current pattern and lifestyle, and while Nahj al-Balaghah is a rich source for the Islamic lifestyle, it can be said that the prominent role of ethics in reforming the Islamic lifestyle is a distinguishing feature. It manifests itself in other lifestyles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ethics
  • lifestyle
  • Islamic lifestyle
  • moral characteristics
  • Nahjul Balagha