واکاوی و تحلیل مبانی ماده 1212 قانون مدنی در فقه مذاهب خمسه و حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ماده 1212 قانون مدنی تملکات بلا عوض صغیر ممیز را صحیح و نافذ می داند حال آنکه از منظر مبانی فقهی حقوقی صحت تصرفات صغیر ممیز مورد تردید واقع شده است
با استناد به أدله نقلی مانند حدیث رفع و أدله عقلی و اثبات اینکه صغیر أهلیت تصرف ندارد و لذا قصد تملک در مورد وی منتفی است و تملکات وی صحیح و نافذ نیست
متقابلاً عده ایی با استناد به أصاله الصحه و اثبات أهلیت تصرف برای صغیر معتقدند که تملکات وی صحیح است
در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ایی انجام شده است به بررسی أدله 2 نظر پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که تصرفات صغیر ممیز صحیح و نافذ نیست و صغیر أهلیت تصرف نداشته اند لذا لازم است محتوای ماده 1212 قانون مدنی مورد تجدید نظر قرار می گیرد
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the principles of Article 1212 of the Civil Code in the jurisprudence of the five religions and Islamic law

نویسنده [English]

  • Reza Rahbar
University of Tehran
چکیده [English]

Article 1212 of the Civil Code considers the non-gratuitous possessions of a minor auditor to be valid and effective, while from the point of view of legal jurisprudential principles, the validity of the possessions of a minor auditor has been questioned.
Citing narrated evidences such as the hadith of elimination and rational evidences and proving that the minor does not have the authority to possess, and therefore the intention of possessing about him is eliminated and his possessions are not valid and effective.
On the other hand, some believe that his possessions are correct, citing the authenticity and proof of possession for the minor.
In this research, which has been done in a descriptive-analytical method and with reference to library sources, we have examined the evidence of 2 opinions and we have come to the conclusion that minor seizures are not valid and effective and minor seizures have not been possessed, so the content of the article is necessary. 1212 The Civil Code is being revised

کلیدواژه‌ها [English]

  • MINOR
  • POSSIBILITY OF TERMINATION
  • RIGHT PROPERTY
  • SMALL DISTINCTION
  • INTENTION