بررسی مقارنه‌ای شروط ضمن عقد نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند.
فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.
 

عنوان مقاله [English]

Comparative study of conditions during marriage

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mahmoudi
  • Abdullah Alizadeh
Master of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Marriage is the establishment of a marital relationship between a man and a woman and, like other contracts, accepts conditions set by the parties. Each condition in a classification can be divided into true and false conditions. Imami jurists agree on the definition of the correct and false condition; But they have problems in determining its examples. So that some people consider the condition of non-remarriage of the couple or the condition of disobedience to be correct and believe that it does not contradict the conditions of validity, but others consider the two conditions as contrary to the book, tradition and requirements of marriage and consider them invalid. .
The jurists of the Sunni religions have differed in defining the correct and false condition, and each religion has a definition almost different from the correct and false conditions. Among the jurists of the four religions, the Hanbalis consider the condition of not remarrying to be correct and give the wife the right to terminate it; But the other three groups have considered the contract valid and the condition void. Regarding the condition of disobedience, Shafi'i considers the condition to be correct and necessary if it has been requested by the couple. Malikis consider such a condition corrupt and corrupting the contract, and the Hanafis and Hanbalis consider the condition invalid and the contract valid. The third condition studied is the condition of delegating or entrusting divorce to the wife, which the Imams consider invalidating the delegation and validating the delegation. But the sects have considered the power of attorney to be correct and have accepted the delegation with conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condition
  • marriage
  • necessity of marriage
  • remarriage
  • obedience
  • delegation or change of divorce