نظام حقوقی ثبت املاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر- دکترای حقوق ، فقه و اصول

2 کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد واحد سمنان

چکیده

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می­کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می­کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می­کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal system of property registration

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Ghaffari 1
  • Peyman Madadi 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University, Mahdishahr Branch - Doctor of Law, Jurisprudence and Principles
2 Master of Law in Registration of Deeds and Property of Semnan Branch of Azad University
چکیده [English]

The State Property and Deeds Registration Organization, as one of the subordinate organizations of the Judiciary, is one of the important governing institutions that performs its duties on a legal basis and carries out important and fundamental missions within the framework of the administrative system of the country, as the most important The purpose of registration rights and this organization is to establish the property rights of individuals in society and always strives to ensure that the rights of individuals do not conflict with the rights of others. Real estate registration law actually discusses how to register a property and issue a title deed to it. This document carries the rights of individuals and its positives, and seeks to prevent them from occurring and, if they do occur, to resolve them. Also, the registration institution as the most basic institution that guarantees the economic, legal and judicial security of society, has been considered by human societies and this has led to each society according to its social conditions from one of the property registration systems to achieve Strive for security. This article is a descriptive-analytical method and the method of collecting information is a library that has been analyzed using books and articles and taking notes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal system
  • property registration
  • new registration
  • ownership
  • registration works