ارزیابی تحولات حقوق کیفری درخصوص تعامل نظام حقوقی و فقهِ موضوعه؛ با تاکید بر حاکمیت قانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 استادیار گروه حقوق جزا وجرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

10.22034/jml.2023.702096

چکیده

نظام حقوقی ایران موضعی دوگانه در وضع و اجرای قوانین کیفری اتخاذ کرده است؛ اسلام بخش مهمی از جرایم را دقیقاً پیش­بینی و مجازات آنها را از نظر نوع و کیفیت و کمیت تعیین کرده اما بخش دیگری قابل تعیین دقیق نبوده چون بسیار پرنوسان بوده و نمی­توان آنها را بر اساس منابع شرعی و فقهی تشریع کرد. قانون اساسی، منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است.
این پژوهش بر اساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی می­باشد. در جوامع امروزی، موضوعات و مسائل جدیدی دست­مایه جرم­انگاری، اِعمالِ مجازات و اساساً مجموعه حقوق کیفری شده­اند که نیازمند انطباق با ملاک­های شرعی و فقهی در یک رویکرد جدید و متناسب با مقتضیات زمان هستند. در پایان باید گفت که تغییر و تحول در موضوعات و مسائل روز از منظر فقهی، نیازمند بسترهایی است که احکام در قالب این بسترها، تغییرپذیر گردند؛ بسترهایی درون دینی که مبنای تحول و سازگاری احکام شرعی با مقتضیات فکری و فرهنگی بشرِ ذاتاً متحول باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Criminal Law Developments on the Interaction of Legal System and Jurisprudence Subject; By emphasizing the rule of law

نویسندگان [English]

  • SEYYED SAJJAD RAZAGHI MOUSAVI 1
  • Seyed Mansour Mirsaeidi, 2
1 Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University of Tehran
2 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Iranian legal system has taken a dual position in the implementation of criminal law; Islam has precisely determined a significant portion of crimes as predicting and punishing them in terms of type, quality and quantity, but the other part was not accurate because it is very popular and cannot be explained based on religious and jurisprudential sources. The Constitution has identified valid Islamic resources and fatwas as the reference to judges.
This study is one of the analytical descriptive research based on the nature and method. In today's societies, new issues and issues have become the subject of punishment, and essentially a set of criminal law that require compliance with religious and jurisprudential criteria in a new approach tailored to the requirements of time. In the end, it should be said that the change in the issues and issues of the day from the jurisprudential point of view requires the platforms in which the sentences in the form of these platforms are changed; Intra -religious contexts that are the basis of the evolution of religious law with the intellectual and cultural requirements of human beings inherently transformed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shari'a sources
  • criminal laws
  • rule of law
  • principle of law enforcement and punishment