بازخوانی فقهی و حقوقی جایگاه اعتیاد در سیاست کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه حضرت معصومه

10.22034/jml.2023.1973751.1211

چکیده

نوع سیاست کیفریِ اتخاذی علیه اعتیاد، به جایگاه حقوقی این پدیده بستگی دارد. از جنبه فقهی، برخی قائل به تحریم و برخی قائل به عدم تحریم مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مصرف آن هستند.
طرفداران تحریم مواد مخدر هم در مبنا اختلاف دارند: برخی با استناد به ادله روایی، برخی به استناد وحدت ملاکِ مواد مخدر با مسکرات، و بسیاری نیز با استناد به دلیل ثانویِ ضرر حکم به تحریم مصرف مواد مخدر داده اند.
در زمینه جایگاه حقوقی اعتیاد به مواد مخدر نیز، دو رویکردِ «جرم انگاری قانونی» و «بیماری پنداری» بین حقوقدانان و جامعه شناسان رایج است. پیامد رویکرد نخست، پیگرد قضایی و برخورد سکوبگرانه با معتاد و پیامد رویکرد دوم، آزادسازی مصرف مواد مخدر و کوشش برای کاهش آسیب آن است.
در این نوشتار پس از تبیین پیوند جایگاه حقوقی اعتیاد با رویکردهای فقهی در این خصوص، نظریه «انحراف پنداری اعتیاد» و ضرورت پرهیز همزمان از جرم انگاری و بیماری پنداری اعتیاد مطرح شده و مبانی و پیامدهای آن بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and legal review of the place of addiction in Iran's criminal policy

نویسنده [English]

  • Ali Morad Heydari
Member of the Faculty of Law Department of Hazrat Masoumeh University
چکیده [English]

The type of criminal policy adopted against addiction depends on the legal status of this phenomenon.
From the jurisprudential point of view, some believe in banning and some believe in not banning drugs.
Proponents of sanctions also differ: Some of them based on narrative evidence, some based on the unity of the criteria of drugs and intoxicants, and many based on the secondary reason of harm, ordered to ban drug use.
Regarding the legal status of drug addiction, two approaches of "legal criminalization" and "Dicriminalization" are common among lawyers and sociologists. The consequence of the first approach is prosecution and aggressive treatment of addicts, and the consequence of the second approach is to liberate drug use and try to reduce its harm.
In this article, after explaining the link between the legal status of addiction and the jurisprudential approach in this regard, the theory of "deviation of the concept of addiction" and the necessity of simultaneously avoiding the criminalization and the disease of the concept of addiction have been proposed, and its foundations and consequences have been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Addiction"
  • "drugs"
  • "criminal policy"
  • "deviance"