حقوق حیوانات از منظر فقه اسلام و حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

10.22034/jml.2023.704666

چکیده

وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Animal rights from the perspective of Islamic jurisprudence and international law

نویسنده [English]

  • mehdi Bahremand
Assistant Professor of Islamic Azad University, Jiroft branch
چکیده [English]

When you think about the greatness of the power and greatness of the God of the universe and look at the animals with the eyes of insight, you can see the kindness of God with the eyes of insight and touch it with your skin. Animals have natural rights and rights. Their rights guarantee the right to life - the right to reproduction - the right to receive alimony (obligatory alimony). Animals also have resurrection and life after death (animal resurrection). The truth of the principles of animal rights explains the fact that the animal is a sentient being with understanding and the power of speech. We need to consider how to maintain and deal with the strength and suffering it endures In this article, considering the sources available in Iran and the world and in consultation with our esteemed professors, we will examine the legal foundations of animals in Islamic and Imami jurisprudence and compare her with the Sunnis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal Rights
  • Islamic and Imami jurisprudence
  • Sunnis