اهداف تربیتی مبتنی بر نظریه فطرت در راستای حقوق انسان از منظر قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه آذربایجان

10.22034/jml.2023.704671

چکیده

نظریه‌ی فطرت، نظریه‌ای است بنیادی و تبیینی که برگرفته از حقیقتی آسمانی و ملکوتی که همان ودیعه‌ی الهی در نهاد و وجود انسان است و فطرت نام دارد که سرشتی ویژه و منحصر به فرد در وجود اوست و نگاهی ویژه به انسان و حقوق مربوط به او در زندگی فردی و اجتماعی اش دارد و همین نگاه، یکی از عوامل اصلی تمایز بین نظریه اسلامی و غیر اسلامی تربیت است. در این نظریه، فطرت نقش کلیدی در نگاه تربیتی دارد و "بنیاد تربیت"، " مبنای تربیت"، " سرمایه تربیت" و " مقصد تربیت" انگاشته می شود که همه این موارد به نوعی در شکل گیری حقوق انسان نقش دارد. با توجه به نظریه‌ی فطرت که از آیات قرآن کریم مستفاد می‌شود، آیات قرآن کریم ، ما را به فرایندی زمینه‌ساز، برای ایجاد تحول تدریجی و شکوفایی استعدادهای فطری نهفته در انسان در همه ابعاد (شناختی، گرایشی و.. )، با رفع نواقص و کاستی‌ها و در جهت تحقق رشد و کمالی شایسته او، دلالت می‌دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است که بر مبنای نظریه‌ی فطرت مشخص شود که چه اهدافی باید در تربیت که مهمترین علت شناخت ما نسبت به حقوق خود و دیگران می باشد، در نظر گرفته شود. برای این منظور، با استفاده از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به تعریف دلالت‌های تربیتی نظریه‌ی فطرت بر اساس آموزه‌های قرآن کریم نسبت به اهداف پرداخته شد. با توجه به تحقیق به عمل آمده، مشخص شد که در حوزه‌ی دلالت‌های تربیتیِ نظریه فطرت نسبت به اهداف تربیت، هدف غایی در تربیت اسلامی به تعابیر مختلف، فلاح، رستگاری و در مسیر عبودیت خدا قرار گرفتن است. و اهداف میانی که ما را به هدف غایی سوق خواهد داد، عبارتند از: خودشناسی، جهان‌بینی صحیح، پرورش شخصیت اجتماعی انسان، تقویت و پرورش روحیه‌ی قدردانی از پدر و مادر، شناخت ارزش‌های ماندگار و مطلوب و پرورش فضیلت جویی، تقویت و پرورش فطرت حقیقت‌جویی، تقویت و پرورش جاودان‌خواهی، حیات طیبه و... است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Educational goals based on the theory of nature in line with human rights from the perspective of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Azar gholiow
A member of the educational group of Al-Mustafa Society of Azerbaijan
چکیده [English]

The theory of nature is a fundamental and explanatory theory that is derived from a heavenly and kingdom truth which is the same divine deposit in the institution and existence of man, and it is called nature, which is a special and unique nature in his existence, and a special view of man and his rights in It has its individual and social life, and this view is one of the main factors that differentiate between Islamic and non-Islamic theories of education. In this theory, nature plays a key role in education, and it is considered the "foundation of education", "basis of education", "capital of education" and "destination of education", all of which somehow play a role in the formation of human rights. According to the theory of nature that is used from the verses of the Holy Qur'an, the verses of the Holy Qur'an lead us to a grounding process, to create a gradual transformation and flourishing of the natural talents hidden in humans in all dimensions (cognitive, tendency, etc.), by removing the defects and It indicates the shortcomings and in the direction of realizing the growth and perfection worthy of him. Therefore, in the current research, it is tried to determine based on the theory of nature, what goals should be considered in education, which is the most important reason for our knowledge about our own and others' rights. For this purpose, by using the descriptive-analytical research method, the educational implications of the theory of nature were defined based on the teachings of the Holy Quran regarding the goals. According to the research carried out, it was found that in the field of educational implications of the theory of nature in relation to the goals of education, the ultimate goal in Islamic education in various ways is welfare, salvation and being on the path of God's worship. And the intermediate goals that will lead us to the ultimate goal are: self-knowledge, correct worldview, development of human social personality, strengthening and cultivating the spirit of gratitude to parents, recognition of lasting and desirable values, and cultivation of virtue, strengthening and cultivating nature. Seeking the truth is strengthening and nurturing the desire for immortality, good life, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature
  • education
  • Koran
  • law
  • Islam
  • seeking virtue