مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال گشت ارشاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور مرکز پرند

10.22034/jml.2023.704680

چکیده

گاهی اوقات در اثر اعمال توام با بی مبالاتی و تقصیری که ماموران گشت ارشاد انجام می دهند ممکن است به افراد جامعه خسارت و زیان هایی وارد آید. در این صورت، بحثی که پیش می آید این است که مسئول جبران خسارت این افراد چه کسانی خواهند بود؟ در ماه های اخیر دعاوی مربوط به شکایت از ماموران گشت ارشاد به صورت قابل توجهی افزایش یافته است لذا باید توجه ویژه به جبران خسارت زیاندیدگان از اعمال ماموران گشت ارشاد نمود در همین راستا این نوشتار در پی پاسخ به این سوال هست که آیا می توان علاوه بر مامور خاطی از دولت نیز مطالبه جبران خسارت نمود؟ در پاسخ به این سوال به نظر می رسد دولت به دوسبب مسئول می باشد که هر دو تحت عنوان مسئولیت ناشی از عمل غیر قرار می گیرد: 1- مسئولیت به سبب زیرمجموعه خود در قوه مجریه ، 2- مسئولیت به سبب نقص قوانین در حوزه قوه مقننه. در این نوشتار پس از بحث در مورد این دو مورد به مساله چگونگی جبران خسارت از طرف دولت خواهیم پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The government's civil responsibility for the actions of the Irshad patrol

نویسندگان [English]

  • Asghar Mahmoudi 1
  • solamaz taghikhani 2
1 Payam Noor university
2 Master's student in Private Law, Payam Noor University, Parand Center
چکیده [English]

Sometimes, as a result of careless actions and mistakes made by Irshad patrol agents, damage and losses may be caused to the people of the society. In this case, the question that arises is who will be responsible for compensating these people? In recent months, the lawsuits related to the complaints against the guidance patrol agents have increased significantly, therefore, special attention should be paid to compensation for the damages caused by the actions of the guidance patrol agents. Did he demand compensation from the government for the wrongful officer? In response to this question, it seems that the government is responsible for two reasons, both of which fall under the heading of responsibility due to wrongdoing: 1- Responsibility due to its sub-group in the executive branch, 2- Responsibility due to the deficiency of laws in the branch of the branch. legislature In this article, after discussing these two cases, we will discuss how to compensate the damage from the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irshad patrol
  • civil responsibility
  • government responsibility
  • responsibility resulting from other's actions