بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس ماژور و عقیم شدن قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و وکیل دادگستری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری

10.22034/jml.2023.705620

چکیده

زمانی هاردشیب ایجاد می شود که وقوع حوادثی تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوضی که طرف دریافت می کند به طور اساسی تغییر دهد. در چنین مواردی یکی از سه اثر هاردشیب یعنی انفساخ، فسخ و تعدیل به عنوان راه حل مطرح است. دﻛﺘﺮﻳﻦ ﻋﻘﻴﻢ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم می‌باشد ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ، ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد رخ ﻣﻲدﻫﺪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﻌﻘﺎد آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ، اﺟﺮاى ﻗﺮارداد ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد و در ﻣﻮاردى ﻧﻴﺰ ﻫﺪف از اﺟﺮاى ﻗﺮارداد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود. ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﻮرس ﻣﺎژور ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﺟﺮاى آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺧﺎرﺟﻲ، ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. اما ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﺎردﺷﻴﭗ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاى ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادى ﺑﻪ ﻃﻮر فوق‌العادی دﺷﻮار ﻣﻲﮔﺮدد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of hardship theory, force majeure and contract sterilization

نویسندگان [English]

  • elham Rouhi 1
  • meysam moradi 2
1 PhD Student in Private Law and Lawyer
2 Master student of International Business Law, Allameh Tabatabai University and a basic lawyer in a judiciary
چکیده [English]

Hardship occurs when the occurrence of events fundamentally changes the contract balance, either due to an increase in execution costs or due to a decrease in the exchange value that the party receives. In such cases, one of the three effects of hard slope, namely dissolution, termination and adjustment, is considered as a solution.Theory of infertility contract in the sense in which the event without the involvement of the parties, suddenly, after the conclusion of the contract occurs and conditions governing the contract to the time of conclusion of the significantly changed that as a result of these changes, enforcing contracts the purpose of the contract is impossible and in some cases destroyed.Force majeure theory, this means that after an incident of performance contracts to external, uncontrollable and unpredictable, is impossible. But the theory of hardship, this means that the event is unpredictable and out of control Emergency contractual obligations will be difficult.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardship
  • force majeure
  • difficulty of contract execution
  • contract sterilization