بررسی تطبیقی کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله‌نامه‌های بین المللی کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز، ایران

10.22034/jml.2023.706807

چکیده

ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه‌ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین­المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین­المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه­ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله­نامه­های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of forced labor in Iran's labor laws and international labor agreements

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Naseri Nia 1
  • Mehdi Aghapour 2
1 Master of Public Law, Islamic Azad University, Tabriz branch, Iran
2 Faculty member of Payam Noor University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Prohibition of forced labor is one of the important principles of human rights, which is considered in international and regional documents as well as in the relevant laws of Iran. Prohibition of forced labor is excluded in cases such as public duty service, partial public service and forced labor in emergency situations. The guarantee of the implementation of the prohibition of forced labor is specified in Iranian law, especially in the labor law, the law against human trafficking and several other laws. It has been addressed in international documents and in the statute of the International Labor Organization. Articles 22 to 34 of the Statute of the International Labor Organization have provided provisions to guarantee the prohibition of forced labor in the member countries, but the guarantees provided in the laws of Iran are more effective than the Statute of the International Labor Organization, because the government, having the necessary elements for Punishing offenders is in a better position than international institutions. Therefore, in this article, we try to discuss forced labor in Iran's labor laws and international labor conventions with descriptive-analytical method and library study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forced labor
  • contract
  • labor rights
  • international labor organization
  • international documents