تحلیل تطبیقی ادله نقلی سببیت امارات در نگاه امامیه و اهل سنت، رهیافت و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه جزایی علوم رضوی سطح 4 حوزه و دبیر تخصصی مجله علمی پژوهشی اصول

2 استادیار دانشگاه لرستان/ دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم

3 دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی ، دانشگاه معارف اسلامی قم

4 دانشجوی دکتری قران و حدیث

10.22034/jml.2023.706842

چکیده

تبیین مفهوم سببیت امارات، بررسی مبانی و ادله آن از مهم‌ترین مسائل در علـم اصـول فقـه است که از جایگاه ویژه‌ای در سرفصل‌های بنیادین اصول فقه برخوردار است، در عین حال جغرافیای گسترده این بحث در مواردی که یک‌سوی آن نگاه فریقین به سببیت امارات باشد، بررسی تطبیقی و نقد ادله آن‌ها به‌صورت جامع در نگاه فریقین چندان که باید مورد دقت و کاوش قرار نگرفته است. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه ‌بر منابع کتابخانه‌ای و آرای بزرگان اصولی امامیه و اهل سنت، در پی یافتن جواب این سؤال است که ادله ترجیح سببیت امارات از نگاه اصولیون فریقین چیست؟ نتایج پژوهش حاضر ثابت کرد که بیشتر دانشمندان اهل سنت قائل به تخطئه‌اند و در مقابل برخی از فقهای اهل سنت، قائل به تصویب شده‌اند. در میان فقیهان امامیه نیز هرچند بیشتر ایشان طرفدار نظریه تخطئه هستند، اما عده زیادی نیز قائل به سببیت امارات می‌باشند به گونه‌ای که نتیجه‌ آن تخطئه است و هر گروه برای اثبات مدعای خود به بعضی از آیات و روایات، استناد کرده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Transportation of the UAE in the eyes of Imamiyyah and Sunnis, approach and challenges

نویسندگان [English]

  • manoochehr khodarahmi 1
  • said khodadadi 2
  • ebrahim momeni 3
  • hossain rezaii 4
1 Ph.D. Student of Razavi Criminal Sciences Level 4 and Special Secretary of the Scientific Journal of Principles of Principles
2 استادیار دانشگاه لرستان/ دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم
3 Doctoral student of Islamic Studies, Islamic Ethics, Qom University of Islamic Studies
4 Doctoral student of Qur'an and Hadith
چکیده [English]

Explaining the concept of the UAE, examining the foundations, and its arguments, one of the most important issues in the principle of jurisprudence, which has a special place in the fundamental headings of the principles of jurisprudence, while the widespread geography of this debate in cases where the Farrinian view is due to the UAE. The comparison and critique of their arguments in a comprehensive way in the eyes of Ferravine is not carefully explored. This study, in a descriptive-analytical way, relying on library resources and the votes of the Imamiyyah and Sunni elders, sought to answer the question of what is the argument of the UAE's preference for the Farrzin principles? The results of the present study proved that most Sunni scholars believe that some Sunni jurists have been approved. Among the jurisprudents of the Imamiyyah, although most of them are in favor of the theory of violations, many also believe in the UAE's reason, so that the result is a violation, and each group has cited some verses and narrations to prove their claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The cause of the Imamate
  • the approval
  • the principles of jurisprudence
  • the violation