کارکرد بنای عقلا در قاعده «علی الید» و بررسی استناد آن قاعده بر ضمان مقبوض به عقد فاسد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

فقیهان مستنداتی را برای ضمان مقبوض به عقد فاسد بر شمرده­اند، روایت نبوی « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» که به عنوان قاعده « علی الید» شهرت پیدا کرده است، یکی از مهمترین مستندات ضمان مقبوض به عقد فاسد است که فقیهان، از جمله شیخ انصاری به بررسی و توضیح آن همت گماشته­اند؛ لیکن اکثر ایشان پس از بررسی مفردات و توضیح مدلول روایت نبوی «علی الید»، استناد آن را برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، تمام ندانسته­اند. نگارنده در این نوشتار، پس از مفهوم شناسی مختصر بنای عقلا، کارکرد آن­را در مستند سازی و کشف گستره روایت نبوی مذکور، مورد بررسی قرار داده و در نتیجه روایت را به لحاظ سندی و دلالی تمام دانسته است. هم­چنین با بیانی نوین ضمان مقبوض به عقد فاسد را مستند به قاعده «علی الید» می­داند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The function of the building of the wise in the rule of "Ali al-Alid" and the examination of the citation of that rule on the guarantee of a corrupt contract

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Javaheri
University of Qom
چکیده [English]

The jurists have considered the documents to guarantee the receipt of a corrupt contract. Sheikh Ansari, for example, has tried to study and explain it; However, most of them, after examining the contents and explaining the meaning of the prophetic narration of "Ali Al-Alid", have not considered its citation to prove the acceptable guarantee of a corrupt contract. In this article, after a brief semantics of the construction of the wise, the author examines its function in documenting and discovering the scope of the above-mentioned prophetic narration, and as a result, considers the narration to be complete in terms of documents and meanings. Also, with a new expression, he considers the guarantee of a corrupt contract to be based on the "Ali al-Alid" rule.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: guarantee
  • acceptable to a corrupt contract
  • "Ali Alid" rule
  • building of wisdom