حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، گروه حقوق، ایران، سیرجان

10.22034/jml.2023.702089

چکیده

یکی از امارات شرعیه و ظنیه‌ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن‌ حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته‌ خدشه‌پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه‌های آخوند خراسانی در کفایه‌الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می‌پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The authority and lack of authority of fatwa

نویسنده [English]

  • tayebeh balvardi
Member of the academic faculty of Islamic Azad University, Sirjan Branch, Department of Law, Sirjan, Iran
چکیده [English]

One of the Shari'a UAE and suspicion that causes a valid or valid suspicion of the theme, and the decisive reason for its authority is the fatwa fame, a fatwa fame, including some of the sources of jurisprudence, its purpose, Being a famous sentence is to the jurists, though it has no reason for reason. According to most researchers, all the funds that have been resorted to prove it are undermined. This article, based on the views of the Khorasani mullahs' views in the primers, deals with the Fatwa's reputation in the principles and analyzes the fatwa fame as one of the suspicious Emirates that has been discussed. What is the opinion of the jurists about its authority?

کلیدواژه‌ها [English]

  • fatwa fame
  • practical fame
  • narrative fame
  • fame