تبیین جایگاه تربیتی عدالت سزا دهنده در نظام حقوق اسلام مبتنی برمنظومه فکری امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری/پژوهشگر

10.22034/jml.2023.702090

چکیده

زمینه: پارادایم عدالت کیفری الگوی ریشه‌دار در نظام فقهی اسلام است که با رویکرد کنترل هوشمندانه جرایم و مجازات­ها در درون اجتماعات بشری  و به تبع آن وضع قوانین جزایى در پی تحقق و استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به­منظور منکوب  نمودن اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد؛
هدف: با عنایت هدف غایی تشریع مجازات (پیشگیری از وقوع جرم)، لذا بر مبنای سیر تحولات موجود در فرایند عدالت، هدف از نگارش این جستار، شناخت مفهوم و فلسفه تشریع عدالت کیفری ناظر بر سزادهی و نیز تبیین جایگاه تربیتی این موضوع در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام خواهد بود.
روش: این پژوهش از نوع اسنادی است و در راستای تحلیل نظر امام خمینی(ره) در خصوص فرایند عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی، یافته ها با مراجعه به منابع اطلاعاتی در زمینه فقه جزایی و فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام بر مبنای کرامت انسانی،سودمندی، اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین،گردآوری شده است.
نتیجه: درمنظومه فکری امام(ره) مجازات مجرم در فرایند نگاه انسانی و کریمانه به وی و بر مبنای لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید؛  از این حیث اساس مجازات نه تنها با کرامت انسانی او در تنافی نخواهد بود بلکه با هدف تربیت مجرم و درراستای اصلاح و  بازاجتماعی کردن وی و زمینه سازی سعادت فرد و جامعه معمول می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the educational status of justice in the Islamic law system based on Imam Khomeini's intellectual system

نویسنده [English]

  • Hadi Jafarian
researcher
چکیده [English]

Background: The paradigm of criminal justice is a rooted pattern in the Islamic jurisprudence system, which, with the intelligent approach of crimes and punishments within human communities, and consequently the imposition of criminal laws seeking to fulfill and extract the desirable and efficient criminal system, to suppress the deeds and behaviors. ;;
Purpose: Given the ultimate purpose of punishment (prevention of crime), therefore, based on the evolution of the process of justice, the purpose of writing this essay, understanding the concept and philosophy of criminal justice -based law -abiding, as well as explaining the educational status of this subject in the doctrine. It will be Islamic jurisprudential and legal.
Method: This is a documentary research and in line with Imam Khomeini's opinion on the process of criminal justice -based justice, findings by referring to information sources in the field of criminal jurisprudence and philosophy of punishment in Islamic legal system based on human dignity, human dignity, The usefulness, correction, training and rehabilitation of criminals have been collected.
Outcome: In the intellectual context of the Imam (PBUH), the punishment of the offender in the process of human and criminal view of him and on the basis of mercy and mercy is considered to him; In this respect, the basis of punishment will not only be with his human dignity, but also with the aim of educating the offender and in order to reform and socialize him and to establish the prosperity of the individual and society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Education
  • Reform
  • Imam Khomeini